ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.)

3 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียด :

👥️ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Institutional Biosafety Committee : NUIBC)

————————————————————

🧬 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) จำนวนทั้งสิ้น 59 คน ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุม SC1 - 311 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ หรือกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้น และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป
 

🗣 โดย : งานจัดการมาตรฐานและเครือข่าย กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(
Naresuan University Institutional Biosafety Committee : NUIBC)

https://www.mis.research.nu.ac.th/ibc/index.php