ค้นหาข้อมูลบุคลากรกองการวิจัยและนวัตกรรม


รูปภาพ ชื่อ นามสกุล สังกัดงาน ประเภท ตำแหน่ง ระดับ ระดับการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ Email
นางกันต์ฤทัย เอี่ยมสุโร ฝ่ายอำนวยการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี 055-968643 kanruetaie@nu.ac.th
นางสาวเตือนใจ ช่วงสิงห์ ฝ่ายอำนวยการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี 055-968640 tuanhaic@nu.ac.th
นางณิชนันทน์ ฟักบัว ฝ่ายอำนวยการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท 055-968746 onpreeyat@nu.ac.th
นางสาวประดารัตน์ เปพะนัส ฝ่ายอำนวยการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี 055-968643 pradaratp@nu.ac.th
นางสาวมัทนา นาคสิงห์ ฝ่ายอำนวยการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี 055-96868729 mattanan@nu.ac.th
นายธนกร ธีระวุฒิชัยกิจ จัดการมาตรฐานและเครือข่าย พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท 055-968752 thanakornt@nu.ac.th
นางสาวปรางทิพย์ แก้วประสิทธิ์ จัดการมาตรฐานและเครือข่าย พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท 055-968604 prangtipk@nu.ac.th
นางสาวนภัสวรรณ ฉ่ำคร้าม จัดการมาตรฐานและเครือข่าย พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) นักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี 055-968642 napatswanc@nu.ac.th
นางวิภาดา บุญส่งแท้ จัดการมาตรฐานและเครือข่าย ข้าราชการ นักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ ระดับปริญญาโท 055-968745 wiphadab@nu.ac.th
นางสาวจุฬาวรรณ อ่อนอิ่ม จัดการมาตรฐานและเครือข่าย พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) เจ้าหน้าที่วิจัย ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี 055-968721 jurawano@nu.ac.th
นางสาวธนัญญา เสริมชูธรรม จัดการมาตรฐานและเครือข่าย พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี 055-968637 thananyac@nu.ac.th
นางสาวสิริกานต์ มุ่ยจันตา จัดการมาตรฐานและเครือข่าย พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) เจ้าหน้าที่วิจัย ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท 055-968752 sirikanm@nu.ac.th
นายยุทธนา สงนรินทร์ วิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) ไม่ได้ระบุตำแหน่ง ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท 055-968636 yuttanas@nu.ac.th
นางสาวธีราพร ขวัญคง วิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท 055-968641 teerapornkw@nu.ac.th
นางสาวพิมพ์ลดา สิงหเรศ วิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) นักวิจัย ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท 055-968786 pimladas@nu.ac.th
นางสาวมณธิรา ฉิมแว่น วิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี 055-968614 montirac@nu.ac.th
นางสาวจริยา จริยา วิเคราะห์โครงการและแหล่งทุน พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี 055-968636 jariyaj@nu.ac.th
นายภวัต ภาชนะ เผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี 055-968788 bhavatab@nu.ac.th
นายยงยุทธ บ่อแก้ว เผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท 055-968715 yongyutb@nu.ac.th
นางสาวสุภัชญา เครือออน เผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย พนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี 055-968641 supatchayakr@nu.ac.th
นางสาวกฤษฎิ์พิชชา หทัยสุวรรณ เผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย พนักงานราชการ (เงินแผ่นดิน) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท 055-968634 kishphitchah@nu.ac.th
นางสาววานิชญา บุตรมางกูล เผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี 055-968641 wanitchayab@nu.ac.th
นางสาวเพ็ญพร ประไพพิณ ฝ่ายอำนวยการ พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาโท 055-968713 penpondp@nu.ac.th
นางสาวศิริพร ขัติยะ เผยแพร่และสื่อสารงานวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี 055-968634 siripornk@nu.ac.th
นางเจนจิต นาคปรีชา กองการวิจัยและนวัตกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ระดับปริญญาโท 055-968888 Jenjitr@nu.ac.th
นางสาวอารยา อินเลื่อม จัดการมาตรฐานและเครือข่าย พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) เจ้าหน้าที่วิจัย ระดับปฏิบัติการ ระดับปริญญาตรี 055-968752 arayai@nu.ac.th