งานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2023; OAIC 2023

5 มกราคม 2566
อ่านจำนวน 47 ครั้ง

รายละเอียด :

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงได้กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2023; OAIC 2023 ขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566 ด้วยระบบการประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด 

          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนเชิญท่านส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการ เพื่อรับการพิจารณาให้นำเสนอผลงานในงานดังกล่าว โดยผลงานวิชาการที่จะส่งเข้ารับการพิจารณาต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของงาน 4 Focus Areas ได้แก่

•  Leadership for future of safety

•  Digital Technology and Automation for Safer Working Life

•  Adapting Lifestyle for Safer and Healthier Life

•  Safety issues in informal sectors and vulnerable workers

           โดยสามารถส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ทั้งนี้บทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาจะต้องส่งบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่มีรายละเอียดตามที่ สสปท. กำหนด  และท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน OAIC 2023 ได้ทุกช่องทางของ สสปท. หรือ www.oaicth.com


รูปภาพแนบ : เปิดดู