การประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบวิชาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ 2566

5 มกราคม 2566
อ่านจำนวน 38 ครั้ง

รายละเอียด :

ด้วยกรมควบคุมโรค โดยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบวิชาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและนานาชาติ ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจส่งบทคัดย่อผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอ ตั้งแต่วันที่เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยสามารถศึกษารายละเอียดหรือดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/doed/


เอกสารแนบ : เปิดดู