ภาพกิจกรรม : ดูทั้งหมด

กิจกรรมวันความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU SAFETY DAY ประจำปี 2566 “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน”

29 สิงหาคม 2566
รายละเอียด :

มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมวันความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566 “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน”

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดงาน และศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงกรกนก อิงคนินันท์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน กิจกรรมวันความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566 “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติมอบโล่รางวัลห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองในรูปแบบ Peer Evaluation phase 1 และตราสัญลักษณ์ NU Safety Day ประจำปี 2566 และกล่าวบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อสังคมผู้ประกอบการ” และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงานเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ

โดยกิจกรรมวันความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร NU Safety Day ประจำปี 2566 “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมมหาราช ศูนย์การแสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การบรรยายพิเศษ การเสวนา บูธกิจกรรมและนิทรรศการผลงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัล เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่นำไปสู่การปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานความปลอดภัย